6 juni 2022

Blokhuis Winterberg veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy Policy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blokhuis Winterberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Blokhuis Winterberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Google Analytics - Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren maakt de website blokhuiswinterberg.nl gebruik van Cookies. Om het bezoek van de website te meten maakt de website Blokhuiswinterberg.nl gebruik van Google Analytics bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten, de tijd die zij op de website verblijven en om te zien welke pagina’s bekeken worden. Om jouw privacy te waarborgen is in  de zogenaamde tracking code voor Google Analytics het IP-adres van de computer waarop jij deze site bezoekt geanonimiseerd. Blokhuiswinterberg heeft met Google een bewerkingsovereenkomst afgesloten, het delen van gegevens is uitgezet in Google Analytics en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen de schoonmaak van de huisjes;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van blokhuiswinterberg.nl;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

De verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen vindt op gelijke wijze plaat als de gegevens van meerderjarige personen, en enkel nadat u (als wettelijke vertegenwoordiger, ouder of verzorger) mij deze gegevens ter beschikking heeft gesteld.

Bewaartermijn

Blokhuis Winterberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Blokhuis Winterberg van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Blokhuis Winterberg
Fam. Verbakel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zum Spitzen Land 9
59964 Medebach-Wissinghausen

Zu Den Erlen 5a,
59964 Medebach-Wissinghausen

Sauerland
Duitsland

Facebook

© 2022 Blokhuis Winterberg. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd door Petriana.nl

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteren
Niet accepteren